• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN ĐỨC THỌ
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 2316 hồ sơ

- Đã xử lý: 2261 hồ sơ

95.4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top