• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Đã tiếp nhận

21969 hồ sơ

Đã xử lý

21807 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

6293

Hồ sơ đã xử lý

6077

99.9 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4790

Hồ sơ đã xử lý

4789

99.3 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

4557

Hồ sơ đã xử lý

4528

99.8 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

4131

Hồ sơ đã xử lý

3987

99.8 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4356

Hồ sơ đã xử lý

4334

99.5 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

1365

Hồ sơ đã xử lý

1420

99.2 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Đức Thọ 127 2303 2342 36 98.49% 7 13 8 24
UBND Đức Châu 0 196 193 1 99.48% 0 2 0 0
UBND Thị trấn Đức Thọ 1 397 387 3 99.23% 0 8 0 0
UBND Xã Bùi Xá 4 898 876 2 99.77% 6 16 0 2
UBND Xã Đức An 1 1742 1735 1 99.94% 0 7 0 0
UBND Xã Đức Đồng 3 1601 1596 0 100.00% 0 8 0 0
UBND Xã Đức Dũng 7 1024 1021 2 99.80% 0 7 0 1
UBND Xã Đức Hòa 7 480 477 2 99.58% 0 8 0 0
UBND Xã Đức La 63 36 21 0 100.00% 0 78 0 0
UBND Xã Đức Lạc 2 788 787 2 99.75% 0 1 0 0
UBND Xã Đức Lâm 5 2044 2041 0 100.00% 1 7 0 0
UBND Xã Đức Lạng 11 63 56 1 98.25% 0 17 0 0
UBND Xã Đức Lập 4 176 173 1 99.43% 1 5 0 0
UBND Xã Đức Long 13 388 387 0 100.00% 1 13 0 0
UBND Xã Đức Nhân 3 237 233 1 99.57% 0 6 0 0
UBND Xã Đức Quang 3 60 40 1 97.56% 0 22 0 0
UBND Xã Đức Thanh 3 943 932 1 99.89% 0 13 0 0
UBND Xã Đức Thịnh 2 375 375 0 100.00% 0 2 0 0
UBND Xã Đức Thủy 0 202 200 2 99.01% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Tùng 16 353 352 0 100.00% 0 17 0 0
UBND Xã Đức Vĩnh 0 256 255 1 99.61% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Yên 2 1346 1345 1 99.93% 0 1 0 1
UBND Xã Liên Minh 9 53 53 0 100.00% 0 9 0 0
UBND Xã Tân Hương 3 197 192 5 97.46% 0 3 0 0
UBND Xã Thái Yên 21 1947 1953 0 100.00% 0 15 0 0
UBND Xã Trung Lễ 5 193 191 3 98.45% 0 4 0 0
UBND Xã Trường Sơn 1 2064 2062 1 99.95% 2 0 0 0
UBND Xã Tùng Ảnh 2 1242 1238 4 99.68% 0 2 0 0
UBND Xã Yên Hồ 3 365 364 3 99.18% 0 1 0 0
-- Tổng -- 321 21969 21877 74 99.66% 18 285 8 28
Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

18823

Hồ sơ đã xử lý

18560

98.5 % đúng hạn
Top