• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

2313 hồ sơ

Đã xử lý

2244 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1224

Hồ sơ đã xử lý

1132

98.0 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

837

Hồ sơ đã xử lý

704

97.7 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

487

Hồ sơ đã xử lý

491

86.8 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

137

Hồ sơ đã xử lý

159

80.5 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

7

Hồ sơ đã xử lý

7

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Đức Thọ 14 643 554 80 87.38% 0 22 1 0
UBND Thị trấn Đức Thọ 0 282 267 14 95.02% 0 1 0 0
UBND Xã An Dũng 0 38 35 0 100.00% 0 3 0 0
UBND Xã Bùi La Nhân 0 54 53 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Đức Đồng 0 37 35 0 100.00% 0 2 0 0
UBND Xã Đức Lạng 0 9 8 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Hòa Lạc 0 59 54 0 100.00% 0 5 0 0
UBND Xã Lâm Trung Thủy 0 36 35 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Liên Minh 0 13 13 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Quang Vĩnh 0 217 203 1 99.51% 0 13 0 0
UBND Xã Tân Dân 0 68 64 0 100.00% 0 4 0 0
UBND Xã Tân Hương 0 44 40 4 90.91% 0 0 0 0
UBND Xã Thanh Bình Thịnh 0 34 34 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Trường Sơn 2 57 57 2 96.61% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Ảnh 0 42 42 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Châu 0 16 16 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hồ 0 35 34 1 97.14% 0 0 0 0
-- Tổng -- 16 1684 1544 102 93.80% 0 53 1 0
Top