• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN ĐỨC THỌ
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 14582 hồ sơ

- Đã xử lý: 14557 hồ sơ

98.7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top