• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN ĐỨC THỌ
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 19573 hồ sơ

- Đã xử lý: 19536 hồ sơ

99.7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top